About Chichewa

The national language of Malawi

Chichewa is the national language of Malawi. It is spoken by 57% of the population. The word “Chichewa” means “language Chewa”. It is also known as Nyanja and belongs to the Bantu family.

Kudimba: our garden
Kunyumba: our home, where we come from
Muli bwanji?: how are you?
Ndili bwino. Kaya inu?: I am well. And you?
Zikomo: thank you
Kwambiri: very much
Dzina lanu ndani?: What is your name?
Dzina langa ndi: My name is
Chonde: Please
Madzi: Water
Mowa: Beer
Munthu: Person
Nyumba: House
Mtengo: Tree
Inde: Yes
Iyayi: No
Bambo: father, sir, Mr
Ndili: I am
Muli: You are
Ali: He / She is
Ndikufuna: I want / look for
Bwino: Well, all-right
Bwanji?: How?
Chiyani?: What?
Mwana: Child (singular)
Ana: Child (plural)
Ntchito: work, job
Pepani!: Sorry!
Chabwino!: Allright! Ok.
Sindili bwino: I am not well
Ichi ndi chiyani?: What is this?
Moyo: Life
Nyanja: Lake
Njinga: Bicycle
Galimoto: Car
Kutentha: Hot
Sali bwino: He is not well